“Study Report and Innovative Guide of I.C.H. Acquisition”

Effective Acquisition Methods of Intangible Cultural Heritage 

Ръководството, което ще представим, е създадено с цел запазване и предаване на нашето нематериално културно наследство. Той представлява помощ в областта на образованието и повишаването на осведомеността в тази област и се фокусира особено върху младежите и младежките работници, които биха могли да се превърнат в проводници на положителна промяна за бъдещите поколения и пазители на нашата културна история.

Основнаите цели на нашето ръководство са:

 • овластяване на работещите с младежи да използват методите на преподаване на НКН,
 • да разкаже за най-добрите практики за придобиване на НКН за младежки работници,
 • да се улесни по-доброто разбиране на значението на МНЗ от страна на младите хора,
 • да се разбере причината, поради която НКН е важна за целевата група,
 • да се популяризират методите за изграждане на капацитет на (младежки и културно ориентирани) НПО по отношение на придобиването на НКН,
 • да се предадат знания за приемането и защитата на НКН,
 • да се привлече вниманието на младите хора към НКН,
 • споделяне на методи и най-добри практики като инструмент за младежки работници, споделяне на интересни навици за учене, за да се увлекат младежите за НКН,

определяне на причините, поради които НКН е от съществено значение за създаването на приобщаващо общество, насочване на навиците за учене на младежите към НКН.

Определяне на целевата група на ръководството

В нашето ръководство ще се фокусираме върху следните членове на обществото:

 • Мъже, жени, младежи, деца, носители на НКН, местни жители
 • Младежки работници, обучители (експерти в областта на културата), учители и възпитатели
 • НПО, работещи в областта на НКН
 • Специалисти, професионални работници (в областта на НКН), музейни работници, учени

създатели на политики, местни политици

Continue Guide (Bulgarian